ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი, პირველ რიგში, არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის. იგი მოიცავს მთელ ადმინისტრაციულ საქმიანობას ერთობლიობაში, რომლის რეგულირება ხდება კანონების, დადგენილებების და ნორმების საშუალებით.

ადმინისტრაციული სამართალი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • მიგრაციული სამართალი (ვიზების საკითხები) ბინადრობის მოწმობის მიღება.


  • სამშენებლო სამართალი (სამშენებლო კოდექსი - BauGB, სამშენებლო წესდება - BauO)


  • ადმინისტრაციული სამართლის დოკუმენტები (ადმინისტრაციული აქტები, შეტყობინებები ხარჯების შესახებ, აღმასრულებითი ფურცლები)


  • ეკოლოგიური სამართალი (გარემოს დაცვა, ნარჩენების უტილიზაცია, ნიადაგების დაცვა დაბინძურებისგან


  • სამრეწველო სამართალი


  • სასკოლო სამართალი