საოჯახო სამართალი

ოჯახი - ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სამართლებრივი ფასეულობაა, რომელიც განსაკუთრებულ დაცვას ფლობს. ოჯახის სამართლებრივი დაცვა არ არის შემთხვევითობა. (კონსტიტუციის მე-6 მუხლი.) ოჯახური სამართლის ყველა სფეროში ჩვენ კომპლექსურ და კონფიდენციალურ დაცვას გთავაზობთ.

აღნიშნულს განეკუთვნება:

 • განქორწინების პროცესი


 • ქონებრივი უფლება (მეუღლეთა ქორწინებამდე და ქორწინების შემდგომი ქონების გაყოფა, მეუღლეთა ქონების ფასის გაზრდით)


 • ალიმენტის დაკისრების პროცედურა (ალიმენტები ბავშვებისთვის, ალიმენტები ყოფილი მეუღლისთვის, განქორწინების თანხების გადახდა, საპენსიო უზრუნველყოფა)


 • მეურვეობის გაფორმების პროცედურა


 • ბავშვთან კონტაქტის უფლება განქორწინების შემდეგ


 • ბავშვის წარმომავლობის დადგენის პროცედურა (მამობის დადგენა, მშობელთა და ბავშვთა უფლებები და მოვალეობები, შვილად აყვანის პროცედურა და ოჯახის წევრთა და ნათესავთა უზრუნველყოფის ვალდებულება)


 • მოვლისა და უზრუნველყოფის ვალდებულების საკითხები განქორწინება სხვა ქვეყნის მოქალაქეებთან (კერძოდ საქართველოდან და რუსეთიდან)


 • საქორწინო ხელშეკრულებები (ქონების გაყოფა, მოდიფიცირებული საერთო სარგებლობის ქონება, ერთობლივი თანაცახოვრებისას შეძენილი ქონება, მემკვიდრეობითი სამართლის კონსულტაცია საგადასახადო საკითხებში)


 • ერთობლივი თანაცხოვრებისას შეძენილი ქონების გაყოფა


 • მეურვეობის გადაცემის შესახებ უფლებების გადანაწილება


 • მინდობილობა ადმინისტრაციული სამართლის გადაცემის შესახებ