შრომითი სამართალი

შრომითი სამართალი არეგულირებს სამუშაოს მიმცემსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობებს. ამ სფეროში ბევრი თავისებურება არსებობს, რომელთა ცოდნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქმის გარჩევისას. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ შრომითი სამართლის საკითხებში როგორც დამსაქმებელს, ისე დასაქმებულს.

ძირითადად ვმუშაობთ შრომითი სამართლის შემდეგ სფეროებში:

  • შრომითი ხელშეკრულების მომზადება და ანალიზი


  • დაცვა საყვედურის/ გაფრთხილების გამოტანისას


  • დაცვა და კონსულტაციები სამუშაოდან დათხოვნის შემთხვევაში (საკუთარი სურვილით ან სტატიის შესაბამისად, დაცვა საფუძველს მოკლებული დათხოვნის შემთხვევაში)


  • დასაქმებული უფლებების ანალიზი (ხელფასის მიღების/გაცემის უფლება, დახასიათების გაცემა, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, ზარალი საწარმოში)


  • დაცვა და კონსულტაციები მობინგის დროს


  • დაცვა და კონსულტაციები მობინგის დროს


  • აზღაურებაზე და სოციალურ უზრუნველყოფაზე უფლების არსებობის შემოწმება