სამოსახლო კანონი

სამოსახლო კანონი წარმოადგენს სამოქალაქო სამართლის ქვედანაყოფს და განიხილავს საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია სახელშეკრულებო ურთიერთობებთან, საცხოვრებლის დაქირავებასთან, სამუშაო ფართის, მიწის ნაკვეთებისა და სხვა უძრავი ქონების დაგირავებასთან. აღნიშნული დანაყოფი, სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური დანაყოფია. სამოსახლო კანონი სხვა ნორმებთან შედარებით რიგ სპეციალურ ნორმებს შეიცავს. საქმის წარმატებული წარმართვისთვის აღნიშნულ სფეროში გარდა დეტალური ცოდნისა აუცილებელია კარგად ერკვეოდე მუდმივად ცვალებად სასამართლო პრაქტიკაში. ჩვენი ოფისი სამოსახლო სამართლის საკითხშიც კვალიფიციურ მომსახურეობას გაგიწევთ. პირველ რიგში მათ განეკუთვნება:

  • გირაოს შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება და გაფორმება (ხელშეკრულების პირობების შემოწმება, გირაოს დაწყება, შეთანხმებების ფორმები)


  • გირაოს გამცემის უფლებები და მოვალეობები (საცხოვრებელი ფართების ფლობის ვალდებულება, კოსმეტიკური რემონტის ჩატარების, დამგირავებლის მიერ, ან/და მესამე პირის მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის აღკვეთა)


  • დამგირავებელთა უფლებები და ვალდებულებანი (დაგირავებულ ქონებაზე ზრუნვა და ქონების დაზიანების შემთხვევაში ზარალის ანაზღაურება, გირაოს ფასის შემცირება, ზარალის ანაზღაურება, ხარჯების კომპენსაცია)


  • გირავნობის ხელშეკრულების გაუქმება/გაწყვეტა (წარმოქმნილი ექსპლუატაციური ხარჯების დადგენა, გირავნობის ხელშეკრულების უზრუნველყოფა)