სავაჭრო სამართალი

სავაჭრო სამართალი - სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობა, რომელიც სამეწარმო ურთიერთობებს არეგულირებს. სამოქალაქო სამართლისგან განსხვავებით, იგი მიეკუთვნება სამეურნეო სამართლის, საქმიანი ბრუნვის მიღებული წესების სფეროს, რომლებიც არეგულირებენ სამართლებრივ ურთიერთობებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტებს შორის. სავაჭრო სამართალი არეგულირებს კერძო სამართლის სუბიექტების, გაერთიანებების საქმიანობას, რომლებიც იურიდიული გარიგების დადებისას კოოპერირდებიან ერთად საერთო მიზნის მისაღწევად. სავაჭრო სამართალი განიხილავს შემდეგ საკითხებს :

  • იურიდიული პირების რეგისტრაცია, დამაფუძნებელი ხელშეკრულებების ნოტარიული დამოწმება, მმართველის დამტკიცება თანამდებობაზე.


  • იურიდიული პირის შესატყვისი საორგანიზაციო-სამართლებრივი ფორმის შერჩევა (სამოქალაქო სამართლის საზოგადოება GBR, ღია სავაჭრო საზოგადოება-OHG, სამეწარმო საზოგადოება- UG)


  • სამეურნეო საზოგადოების შექმნა (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები- gmbH, სააქციო საზოგადოებები- AG და ამხანაგობები)


  • იურიდიული პირის ლიკვიდაცია / გაუქმება


  • ქონებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები (კერძო პასუხისმგებლობა, ქონებრივი პასუხისმგებლობა)